UGC- Human Resource & Development Centre Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan, Sonepat, Haryana-131305